A K+F MINŐSÍTÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA

A K+F MINŐSÍTÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA

Jelen cikkünkben a K+F minősítési eljárással kapcsolatos, 2023. szeptember 1-jétől hatályos változásokra szeretnénk felhívni a figyelmet. A két legfontosabb változás, hogy a K+F minősítés feladata 2023. szeptember 1-jétől a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalától (SZTNH) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési Hivatal (NKFIH) hatáskörébe került át, továbbá a korábban alkalmazott hatósági eljárásokkal szemben a jövőben az NKFIH már csak szakértői eljárás keretében folytathatja le a tevékenységek K+F minősítését.

Korábban hatályos rendelkezések
A K+F minősítési eljárást szabályozó törvény (a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény - a továbbiakban: KFI tv.) rendelkezései alapján 2023. augusztus 31-ig az SZTNH a projektek vagy projektcsoportok előzetes minősítését hatósági eljárás keretében, kérelemre végezte el. A projekt- vagy projektminősítési eljárás fő célja az volt, hogy az SZTNH, szakértői segítségével, meghatározza, hogy a kérelemben foglalt tevékenységek a KFI tv.-ben meghatározott kutatás-fejlesztési tevékenységnek tekinthetőek-e.

Projektminősítési eljárás keretében továbbá kérelmezhető volt, hogy az SZTNH az eljárásban meghatározza a projekt alapkutatási, alkalmazott kutatási vagy kísérleti fejlesztési tevékenységeinek arányát, illetve, hogy az adott tevékenység a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Tao tv.) szerinti saját tevékenységi körében végzett K+F tevékenységnek minősül-e.

A projektminősítés, projektcsoport-minősítés meg nem kezdett, induló projektekre volt kérelmezhető, amelynek eredményéről az SZTNH által kiadott határozat kötelező erővel bírt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (Adóhatóság), valamint más hatóságok eljárásaiban a tevékenységek K+F megítélése során.
A már megkezdett projektek K+F minősítésével, illetve egyéb szakmai kérdésekben is lehetőség volt az SZTNH szakmai segítségét kérni. Ebben az esetben az SZTNH szakértői véleményt adott ki, amely azonban kötelező erővel nem bírt.

Új eljárási szabályok

A 2023. szeptember 1-jétől hatályos új szabályok alapján a K+F minősítés feladata az NKFIH hatáskörébe került át és jelentős változás, hogy a jövőben minden projekt-, és projektcsoport-minősítést - függetlenül azok előrehaladottságától -, valamint a kapcsolódó szakkérdések megválaszolását ideértve a K+F tevékenységnek minősített projektben az alapkutatási, alkalmazott kutatási vagy kísérleti fejlesztési tevékenységek arányának meghatározását, illetve annak meghatározását, hogy a kérdéses tevékenység a Tao tv. szerinti saját tevékenységi körben végzett tevékenységnek minősül-e, csak szakértői eljárás keretében folytathat le az NKFIH, amelyekről a kiadott szakértői vélemények kötelező erővel nem bírnak.

A K+F minősítési eljárások iránti kérelmeket elektronikusan, az NKFIH weboldalán lehet benyújtani regisztrációt követően. A szakértői eljárások továbbra is díjkötelesek, a díjak a kérelem típusától (projektminősítési vagy projektcsoport-minősítési, aránymeghatározás iránti, saját tevékenységi kör megállapítása iránti kérelem) függően kerülnek meghatározásra.

A K+F minősítési eljárás keretében hozott szakértői vélemény elkészítésének határideje egységesen 30 nap, amely egyszer 15 nappal meghosszabbítható. A határidőbe nem számít bele a hiánypótlási felhívás teljesítésének ideje.

Miért fontos a tevékenységek K+F szempontú minősítése?

A K+F tevékenységek végzését Magyarországon számos pályázati támogatás, illetve adókedvezmény elérhetővé tételével próbálják elősegíteni. Ugyanakkor ezen kedvezményeknek, támogatásoknak az Adóhatóság és más hatóságok általi ellenőrzése során kiemelten vizsgált szempont, hogy az adott tevékenységek valóban K+F tevékenységnek minősülnek-e, és feljogosítanak-e az egyes jogszabályokban meghatározott kedvezményekre, amelyek eldöntése azonban sokszor nehézséget okozhat az adózási szakemberek számára.

A K+F tevékenységekkel kapcsolatban, a jelenleg hatályos szabályok alapján az alábbi adókedvezmények érhetőek el (a teljesség igénye nélkül):
  • Társasági adó szempontból elismert költségnek minősül a saját tevékenységi körben végzett alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen költsége, amely az adózás előtti eredményt csökkentő tételként is érvényesíthető, így kétszeres adóalapcsökkentés válik lehetővé.
Amennyiben a K+F tevékenység végzésére a Tao tv.-ben megjelölt szervezettel (pl. felsőoktatási intézmény, a Magyar Tudományos Akadémia, központi költségvetési szervként működő kutatóintézet, többségi állami tulajdonban lévő gazdasági társaság formájában működő kutatóintézet), írásban kötött szerződés alapján kerül sor, adózás előtti eredményt csökkentő tételként a K+F tevékenység közvetlen költségének akár háromszorosa is - de legfeljebb 50 millió forint - érvényesíthető.

A Tao tv. rendelkezései alapján továbbá a jelenértéken legalább 100 millió forint értékű, alapkutatást, alkalmazott kutatást vagy kísérleti fejlesztést szolgáló beruházás után fejlesztési adókedvezmény is igénybevehető.
  • Az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költsége helyi iparűzési adó és innovációs járulék szempontból is figyelembe vehető nettó árbevételt csökkentő tételként.
  • A doktori vagy magasabb tudományos fokozattal, vagy tudományos címmel rendelkező kutató, fejlesztő munkavállalót foglalkoztató munkáltató a bruttó munkabér, de legfeljebb 500 ezer forint 13%-át szociális hozzájárulási adókedvezményként érvényesítheti. A fejlesztőként foglalkoztatott, doktori képzésben részt vevő hallgató vagy doktorjelölt munkavállalók esetében a szociális hozzájárulási adókedvezmény mértéke a bruttó munkabér, de legfeljebb 200 ezer forint 13%-ának 50%-a.
Szociális hozzájárulási adókedvezmény vehető igénybe abban az esetben is, amennyiben az adott munkáltató kutató-fejlesztő munkavállalót foglalkoztat és vállalkozásként működő saját tevékenységi körben alapkutatást, alkalmazott kutatást, kísérleti fejlesztést végző kutatóhelynek minősül. Az igénybevehető adókedvezmény a K+F tevékenység közvetlen költségeként elszámolt bérköltség 13%-ának 50%-a.

Fontosnak tartjuk ugyanakkor kihangsúlyozni, hogy a kifizető az ugyanazzal a természetes személlyel fennálló munkaviszonyára tekintettel csak egy adókedvezmény igénybevételére jogosult. Az adókedvezmények közötti választás joga a kifizetőt illeti meg.

Összefoglalva a fentiekben leírtakat, megállapítható, hogy a K+F tevékenységet végző vállalkozások jelentős adókedvezményeket érhetnek el. Annak megítéléshez azonban, hogy az adott vállalkozás által végzett tevékenység ténylegesen K+F tevékenységnek minősül-e speciális szakmai ismeretekre van szükség, ezért kutatás-fejlesztési tevékenység végzése esetén mindenképpen javasoljuk a projektek NKFIH általi minősítését.

Tekintettel azonban arra, hogy a K+F minősítési eljárás iránti kérelem több olyan szakmai kérdést is tartalmaz, melyek megválaszolásához bizonyos mértékű szakmai ismeretek szükségesek, illetve mivel a kérelem részletezettsége is elősegítheti a kérelem eredményességét, ezért a K+F minősítési eljárási kérelem benyújtása előtt javasoljuk esetlegesen tapasztalt szakértők, adótanácsadók bevonását is, akik segítséget nyújthatnak a minősítendő projektek kiválasztásában, a minősítési eljárás lefolytatásában, illetve a minősítési eljárás során felmerülő hiánypótlások sikeres teljesítésében.

A projektminősítési eljárás hatósági díja nem tekinthető jelentősnek (nagyságrendileg 100-150e Ft; a projektcsoport minősítési eljárás díja ennél magasabb), azonban segítséget nyújthat annak eldöntésében, hogy mely projektek után vehető igénybe adókedvezmény, illetve az NKFIH által kiadott szakértői vélemény felhasználható az adóhatósági ellenőrzések során, annak igazolására is, hogy az adott projekt ténylegesen K+F tevékenységnek minősül.


 
A Moore Global
A több mint 110 évvel ezelőtt egy londoni irodából induló Moore Global ma a világ egyik vezető tanácsadó és könyvvizsgáló hálózata. A világ több mint 100 országában jelenlévő hálózat több mint 600 független irodával rendelkezik, munkatársainak száma meghaladja a 30 ezer főt. A csoport árbevétele a legutóbbi pénzügyi év során meghaladta a 3 milliárd dollárt.

A Moore Global szolgáltatásai 2021 márciusától a hazai piacon is közvetlenül elérhetőek. A Moore Hungary már induláskor is csaknem 100 fős szakértői csapatával a tanácsadási szolgáltatások teljes körét kínálja az üzleti, pénzügyi, adó- és számviteli tanácsadás, illetve a könyvvizsgálat területén.

Gyorsan változó világunkban a Moore stratégiai iránymutatással és praktikus tanácsokkal támogatja ügyfeleit a bonyolult szabályozói és változó piaci környezet, valamint iparági adottságok átlátásában és megértésében, ezen keresztül pedig a legjobb megoldások megtalálásában.


 
További információ
Kocziha Andrea
tel: +36 30 699 5173
e-mail:
andrea.kocziha@mooreglobal.hu


 
Kövessen minket a LinkedIn-en is további friss hírekért!