MINIMÁLBÉR VÁLTOZÁS 2023.

MINIMÁLBÉR VÁLTOZÁS 2023.

Kedves Ügyfelünk!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a 2023.11.20. napon elfogadott 508/2023. (XI.20.) kormányrendeletben, a munkaadók és munkavállalók szervezeteinek megállapodásában foglaltakkal összhangban, a kormány kihirdette a 2024. évi kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum összegét.
 
A jogszabály rendelkezéseit első alkalommal a 2023. december hónapra járó munkabérek megállapításánál kell alkalmazni.
 
A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén;
 • havibér alkalmazása esetén 266.800 forint,
 • hetibér alkalmazása esetén 61.340 forint,
 • napibér alkalmazása esetén 12.270 forint,
 • órabér alkalmazása esetén 1.534 forint.
Fentiektől eltérően, a legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére alapbérként megállapított garantált bérminimum a teljes munkaidő teljesítése esetén;
 • havibér alkalmazása esetén 326.000 forint,
 • hetibér alkalmazása esetén 74.950 forint,
 • napibér alkalmazása esetén 14.990 forint,
 • órabér alkalmazása esetén 1.874 forint.
Szeretnénk kérni, hogy fentiek alapján legyenek szívesek felülvizsgálni a munkavállalók részére meghatározott bérek összegét, melyeknek 2023. december 1-jétől legalább a fenti mértékkel kell megegyezniük.
Minimálbéres munkavállalók esetében szükségszerű a munkaszerződés módosítása a minimálbér emelkedésével összefüggésben. A munkaszerződés kötelező tartalmi eleme a munkavállaló alapbére, így a munkaszerződés ebben az esetben is csak közös megegyezéssel módosítható.
A szabályszerűség biztosítása érdekében azzal együtt javasolt a munkaszerződés módosítása, hogy jogszabályi előírás alapján érvényét veszíti az a munkaszerződés, amelyben a hatályos jogszabályban meghatározott minimálbérnél vagy garantált bérminimumnál alacsonyabb összeg kerül alapbérként meghatározásra. Vagyis a szerződés az új szabályozás életbe lépésétől, jelen esetben 2023. december 1-jétől, a törvény erejénél fogva érvényét veszíti, és a kormányrendeletben megállapított minimálbér vagy garantált bérminimum lép a helyébe. A munkavállaló tehát abban az esetben is megkapja a minimálbért, amennyiben a felek a munkaszerződésben ennél alacsonyabb díjazási mértéket kötöttek ki.
Tekintettel a minimálbér alapbér szerepen felüli alkalmazásaira, szükséges a hozzá kötött juttatások és kötelezettségek felülvizsgálatáról is szót ejteni.
 
A 508/2023. (XI.20.) kormányrendelet hatályba lépésére vonatkozó rendelkezései alapján, míg a munkabérek esetében már 2023. december 1-jétől alkalmazni kell az új rendelkezéseket, addig a minimálbér vagy a garantált bérminimum összege alapján meghatározott juttatások, támogatások, ellátások megállapításánál csak 2024. január hónapjától vehetők figyelembe az új minimum összegek. A korhatár előtti ellátás és a szolgálati járandóság szüneteltetése tekintetében szintén csak 2024. évre vonatkozóan alkalmazhatók az új rendelkezések. Ezekben az esetekben 2024. január 1. napjáig a 2023. november 30-án hatályos (2023. évi) kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum az irányadó. (Ide nem értve a jogszabály alapján nyújtott, intézmények működéséhez, szolgáltatások nyújtásához adott költségvetési támogatást.)
Fentiek alapján tehát FONTOS kiemelni, hogy a várakozásokkal ellentétben a minimálbér 2023. december 1-jei hatályú változása az egészségbiztosítási és egyéb ellátások összegére csak 2024. január 1-jétől lesz hatással. A 2023. december hónapra vonatkozóan elbírált és kifizetett ellátások a korábbi, 232.000 Ft összegű minimálbér alapján kerülnek megállapításra.
 
A minimum járulékokra, a biztosítotti státusz elbírálására, illetve a kötelezetti oldalra vonatkozó minimálbér alapján meghatározandó közterhekre vonatkozóan nem tartalmaz eltérő rendelkezést a jogszabály, így ezekben az esetekben az SZJA törvény és egyéb vonatkozó jogszabályok alapján szükséges a közteher összegének elbírálása.
A különböző jogszabályok eltérően hivatkoznak a minimálbér fogalmára. Ezen túl találkozhatunk a minimálbér, az év első napján irányadó minimálbér, az éves minimálbér, a mindenkori minimálbér, vagy akár egy adott időpontban érvényes minimálbér meghatározásokkal is.
 
Összegyűjtöttük azon meghatározásokat, amelyekre tekintettel kell lennünk:
 
 • Az SZJA törvény szerinti minimálbér fogalma: külön rendelkezés hiányában az év első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege.
 • Az SZJA törvény szerinti éves minimálbér: az év első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizenkétszerese.
 • Az egészségbiztosításra vonatkozóan irányadó TBJ törvény alapján a minimálbér: a tárgyhónap első napján érvényes, a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb havi összege. (A biztosított egyéni és társas vállalkozó járulékfizetéséről szóló rendelkezések alkalmazásában a tárgyhónap első napján, a teljes munkaidőre érvényes garantált bérminimum havi összege, ha az egyéni vállalkozó személyesen végzett főtevékenysége vagy a társas vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igényel.)
 
Néhány példát szeretnénk kiemelni – a teljesség igénye nélkül – annak bemutatására, hogy mely esetekben számíthatunk már 2023. decemberétől változásra, és melyek azok a területek, ahol a korábbi évekhez hasonlóan, 2024. januártól lépnek érvénybe a módosítás hatásai:
 
Juttatás / Kötelezettség Jogszabályi előírás 2023. november 2023. december 2024.
január
Jogszabályi háttér
Egyszerűsített foglalkoztatás
közterhei
A hónap első napján érvényes minimálbér alapján 1 napra:
mezőgazdasági és turisztikai idénymunka esetén 0,5%
alkalmi munka esetén 1%
filmipari statiszta esetén 3%
1 200 Ft/nap
2 300 Ft/nap
7 000 Ft/nap
1 300 Ft/nap
2 700 Ft/nap
8 000 Ft/nap
1 300 Ft/nap
2 700 Ft/nap
8 000 Ft/nap
EFO tv.
(2010. évi LXXV.)
Egyszerűsített foglalkoztatás esetén minimálisan fizetendő bér Legalább a kötelező legkisebb munkabér 85%-a, garantált bérminimum esetén 87%-a jár 1 134 Ft/óra (minimálbér)
1 483 Ft/óra (bérminimum)
1 304 Ft/óra (minimálbér)
1 630 Ft/óra (bérminimum)
1 304 Ft/óra (minimálbér)
1 630 Ft/óra (bérminimum)
EFO tv.
(2010. évi LXXV.)
Egyszerűsített foglalkoztatás mentesített keretösszege Az adóév első napján hatályos minimálbér és bérminimum alapján kerül meghatározásra 13 871 Ft/nap (minimálbér)
17 719 Ft/nap (bérminimum)
13 871 Ft/nap (minimálbér)
17 719 Ft/nap (bérminimum)
15 951 Ft/nap (minimálbér)
19 487 Ft/nap (bérminimum)
EFO tv.
(2010. évi LXXV.)
Munkabér előleg adómentesen adható maximum keretösszege Legfeljebb hat havi visszafizetési kötelezettség mellett, legfeljebb a folyósítás napján érvényes minimálbér havi összegének ötszöröse értékben 1 160 000 Ft 1 334 000 Ft 1 334 000 Ft Szja tv.
(1995. évi CXVII.)
EKHO melletti normál adózású rész A hónap első napján érvényes minimálbér alapján 232 000 Ft/hó 266 800 Ft/hó 266 800 Ft/hó Ekho tv.
(2005. évi CXX.)
Megbízási jogviszony járulékfizetési kötelezettsége Biztosított és járulékfizetésre kötelezett, ha a tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a tárgyhó első napján érvényes minimálbér 30%-át, illetőleg naptári napokra annak harmincad részét 2 320 Ft/nap 2 668 Ft/nap 2 668 Ft/nap Tbj.
(2019. évi CXXII.)
Járulékfizetési alsó határa A járulékalap havonta legalább a minimálbér 30 százaléka 69 600 Ft/hó 80 040 Ft/hó 80 040 Ft/hó Tbj.
(2019. évi CXXII.)
Táppénz maximum napi összege Az egy napra járó összeg nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad részét 15 466,67 Ft/nap 15 466,67 Ft/nap 17 786,67 Ft/nap 508/2023. korm.rendelet eltérő hatályba léptető rendelkezései alapján
Minimálbér alapulvételével megállapított egészségbiztosítási ellátások alapja A jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér alapulvételével 232 000 Ft/hó 232 000 Ft/hó 266 800 Ft/hó 508/2023. korm.rendelet eltérő hatályba léptető rendelkezései alapján
Gyermekgondozási díj, örökbefogadói díj maximum összege Legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka 324 800 Ft/hó 324 800 Ft/hó 373 520 Ft/hó 508/2023. korm.rendelet eltérő hatályba léptető rendelkezései alapján
Távmunka költségtérítésének maximuma (veszélyhelyzetben) Adómentes havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 10 százalékának megfelelő összeg 23 200 Ft/hó 23 200 Ft/hó 26 680 Ft/hó Eltérő rendelkezés hiányában az Szja tv. (1995. évi CXVII.) alapján
Csekély értékű ajándék A minimálbér 10 százalékát meg nem haladó értékű termék, szolgáltatás 23 200 Ft/év 23 200 Ft/év 26 680 Ft/év Eltérő rendelkezés hiányában az Szja tv. (1995. évi CXVII.) alapján
Adómentes sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet, illetve kulturális szolgáltatás igénybevétele Évente maximum a minimálbér összegéig 232 000 Ft/év 232 000 Ft/év 266 800 Ft/év Eltérő rendelkezés hiányában az Szja tv. (1995. évi CXVII.) alapján
EKHO választás felső határa Ha a magánszemély az adóévben legalább az éves minimálbért elérő, általános szabályok szerinti közterheket viselő jövedelmet szerez, akkor 60 millió forint bevételre alkalmazhatja az ekhot 2 784 000 Ft/év 2 784 000 Ft/év 3 201 600 Ft/év Ekho tv.
(2005. évi CXX.)
Személyi kedvezmény adóalap mértéke A kedvezmény jogosultsági hónaponként az év első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér egyharmada, száz forintra kerekítve 77 300 Ft/hó 77 300 Ft/hó 88 900 Ft/hó Eltérő rendelkezés hiányában az Szja tv. (1995. évi CXVII.) alapján
REHAB hozzájárulás összege személyenként, évente A tárgyév első napján érvényes minimálbér alapján 2 088 000 Ft/fő/év 2 088 000 Ft/fő/év 2 401 200 Ft/fő/év Eltérő rendelkezés hiányában az Szja tv. (1995. évi CXVII.) alapján
Szociális hozzájárulási adókedvezmények alapja (valamint a megváltozott munkaképességű dolgozók utáni járulékfizetés-elengedés felső határa) Legfeljebb havonta a minimálbér összegéig, a meghatározott típusonként eltérő mértékéig 232 000 Ft * X%/hó 232 000 Ft * X%/hó 266 800 Ft * X%/hó Eltérő rendelkezés hiányában az Szja tv. (1995. évi CXVII.) alapján
Osztalék, árfolyamnyereség utáni szochó alap maximum A minimálbér 24-szeres mértéke 5 568 000 Ft/év 5 568 000 Ft/év 6 403 200 Ft/év Eltérő rendelkezés hiányában az Szja tv. (1995. évi CXVII.) alapján

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy jelen ügyféltájékoztatónk a 2023. november 23-án hatályos jogszabályok alapján készült, nem minősül bérszámfejtési tanácsadásnak, az adatok tájékoztató jellegűek.
 
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdése felmerül, kérjük, forduljon bizalommal könyvelési és adózási tanácsadással foglalkozó kollégáinkhoz. 
A Moore Global
A több mint 110 évvel ezelőtt egy londoni irodából induló Moore Global ma a világ egyik vezető tanácsadó és könyvvizsgáló hálózata. A világ több mint 100 országában jelenlévő hálózat több mint 600 független irodával rendelkezik, munkatársainak száma meghaladja a 30 ezer főt. A csoport árbevétele a legutóbbi pénzügyi év során meghaladta a 3 milliárd dollárt.

A Moore Global szolgáltatásai 2021 márciusától a hazai piacon is közvetlenül elérhetőek. A Moore Hungary már induláskor is csaknem 100 fős szakértői csapatával a tanácsadási szolgáltatások teljes körét kínálja az üzleti, pénzügyi, adó- és számviteli tanácsadás, illetve a könyvvizsgálat területén.

Gyorsan változó világunkban a Moore stratégiai iránymutatással és praktikus tanácsokkal támogatja ügyfeleit a bonyolult szabályozói és változó piaci környezet, valamint iparági adottságok átlátásában és megértésében, ezen keresztül pedig a legjobb megoldások megtalálásában.
Kövessen minket a LinkedIn-en is további friss hírekért!