A SZÜLŐK LEHETŐSÉGEI „GYED EXTRA” IGÉNYBEVÉTELÉVEL

A SZÜLŐK LEHETŐSÉGEI „GYED EXTRA” IGÉNYBEVÉTELÉVEL

Ebben a tájékoztatóban szeretnénk összefoglalni, mik azok a tényezők, amiket a szülőknek mérlegelniük kell a gyermekgondozási díj igénylésekor, illetve a GYED folyósítás ideje alatt, hogy az élethelyzetüknek, jövőbeni terveiknek és anyagi helyzetüknek megfelelő döntést hozhassák a jogszabályok által kínált lehetőségek közül.

Használt rövidítések, fogalmak
 • CSED: Csecsemőgondozási díj (Eb. tv. 40.- 42. §)
 • GYED: Gyermekgondozási díj (Eb. tv. 42A. - 42G. §)
 • GYES: Gyermekgondozást segítő ellátás (1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról 20. - 22. §)
 • Biztosított: A biztosítottak – fő szabály szerint – a társadalombiztosítás valamennyi ellátására jogosultságot szerezhetnek, így lehetőségük van a természetbeni ellátásokon túl a pénzbeli ellátások igénybevételére is, ezzel biztosítva lehetőséget a betegség és anyaság esetén fellépő keresetveszteség enyhítésére is. (Tbj. 5. §)
 • Egészségügyi szolgáltatásra jogosult: A nem biztosított személyek (pl.: nyugdíjasok, GYES-ben részesülők) a társadalombiztosítási szabályok szerint csak az egészségügyi ellátásokra szerezhetnek jogosultságot a társadalmi szolidaritás alapján. (Tbj. 22. §)

Mi az a GYED extra?

A köznyelvben használt GYED extra kifejezés tulajdonképpen nem egy külön ellátást takar, hanem azon intézkedések összefoglaló neve, melyek a gyermeket vállalók munkaerőpiacra történő visszatérését segítik, valamint lehetővé teszik különböző egészségbiztosítási ellátások egyidejű igénybevételét.
 • Lehetőséget biztosít arra, hogy az anyukák gyermekük fél éves korától visszatérjenek dolgozni úgy, hogy a GYED továbbra is folyósításra kerül részükre.
 • Lehetőség van rá, hogy a GYED-et az apa vegye igénybe abban az esetben is, ha dolgozik, tehát a GYED-et a munkabérén felül kaphatja.
 • Több ellátás párhuzamos folyósítása: Több gyermek esetében az ellátások külön-külön folyósíthatóak gyermekenként, ha az ellátások különböző korú gyermekek után kerülnek megállapításra. Vagyis az anya részesülhet egy időben GYED ellátásban idősebb, míg CSED ellátásban fiatalabb gyermeke jogán.
 • Iker gyermekek esetén a GYED-re való jogosultság időtartama 1 évvel meghosszabbodik, vagyis 2 éves kor helyett a gyermekek 3 éves koráig kerül folyósításra a GYED.
 • Diplomás GYED esetén felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatói gyermekük után, meghatározott jogosultsági feltételek fennállása esetén az úgynevezett „diplomás GYED”-re lehetnek jogosultak. (Az apa csak rendkívüli esetben veheti igénybe az ellátást.)
A GYED extrát tehát nem kell/lehet külön igényelni, hiszen nincs is ilyen ellátás.


Apai GYED

Jogosultság, az igénylés feltételei
A törvény szerint – többek között – az a biztosított szülő jogosult gyermekgondozási díjra, aki a gyermek születését megelőzően 2 éven belül 365 napon át biztosított volt
Szülő természetesen éppen úgy az apa is, mint az anya (valamint az örökbefogadó szülő, a szülővel együtt élő házastárs, és a gyám, továbbá az a személy, aki a saját háztartásában élő gyermeket örökbe kívánja fogadni és az erre irányuló eljárás már folyamatban van).
Amennyiben az apánál fennállnak a jogosultság feltételei, akkor,
 • ha az anya jogosult volt CSED-re: a CSED lejáratát követő naptól,
 • ha az anya nem volt jogosult CSED-re: a gyermek születését követő 169. naptól
igényelheti az ellátást az apa.
Az ellátás folyósítása közben is bármikor dönthet úgy a család, hogy az anya által elkezdett GYED-et az apa veszi igénybe.


Igénylés menete 
 1. Ha az anya nem részesül semmilyen ellátásban az igénylés időpontjában
Az apa a GYED-et írásban, az „Igénybejelentés gyermekgondozási díjra” elnevezésű nyomtatvány kitöltésével és elküldésével a foglalkoztatónál igényelheti.
 1. Ha az anya részére GYED, vagy GYES kerül folyósításra az igénylés időpontjában
Amennyiben az anya GYED, vagy GYES ellátásban részesül az apa igénylésének benyújtásakor, úgy az igényléssel egyidőben az anyának le kell mondania azt az ellátást, amely részére folyósításra kerül
 • GYED esetén „Kérelem gyermekgondozási díjról történő lemondáshoz” nyomtatványon,
 • GYES esetén „Családtámogatási ellátás lemondása” nyomtatványon.
Az apa a GYED-et a lemondással egy időben igényelheti.
A lemondás napjának és az igénylés napjának egyeznie kell a két dokumentumon, mivel az ellátás nem csak az igénybejelentés napjától, hanem visszamenőleg is kérhető.


Visszamenőleges igénylés

Amennyiben a szülők nem rendelkeznek megfelelő információval arra vonatkozóan, hogy lehetőség van az ellátás apa általi igénylésére, vagy később döntenek arról, hogy mégis az apa venné igénybe az ellátást, lehetőségük van arra, hogy az igénylés napját megelőző időszakra visszamenőleg éljenek ezzel a jogukkal.
A GYED maximum 6 hónapra visszamenőleg igényelhető, de legkorábban a jogosultság megnyílásának első napjától.
Például:
 1. Az anya nem volt jogosult CSED ellátásra, és a gyermek 2023.01.01-jén lett 169 napos. Az apa 2023.03.28-án szerzett tudomást arról, hogy jogosult lehet a GYED ellátásra. 2023.03.28-án (ez lesz a kitöltés dátuma) tölti ki az „Igénybejelentés gyermekgondozási díjra” nyomtatványt, azonban annak 3. pontjában „2023.01.01.” dátumot szükséges feltüntetni az igénylés kezdőnapjaként.
 2. Az anya jogosult volt CSED ellátásra, ami 2023.02.01-jén ért véget. Mivel az anya nagyon alacsony összegű GYED-et kap, 2023.09.30-án úgy döntenek, hogy mégis az apa igényli a GYED ellátást visszamenőleg. 2023.10.01-jén (ez lesz a kitöltés dátuma) tölti ki az „Igénybejelentés gyermekgondozási díjra” nyomtatványt. Annak 3. pontjában azonban nem igényelheti az ellátást 2023.02.01. naptól, hiszen ez 6 hónapnál korábbi dátum. Ebben az esetben az igénylés legkorábbi dátuma 2023.04.01. lehet (igénylést megelőző 6. hónap első napja).
Visszamenőleges igénylés esetén feltételezhető, hogy az igényelt ellátás első napja és az igénybejelentés között az anya részesült valamilyen ellátásban.
(Fenti 1. példában az anya 2023.01.01.-2023.03.28. időszakban GYES ellátásban, míg a 2. példában 2023.04.01.-2023.09.30. időszaban GYED ellátásban részesült.)
Ebben az esetben úgynevezett „jogalap nélkül kifizetett ellátás” keletkezik, melynek visszafizetésére 90 napon belül írásban kötelezi az anyát a kifizető foglalkoztató, vagy az eljáró kormányhivatal. (Eb. tv. 66. §).
 • Jogalap nélkül kifizetettnek minősül egy ellátás, ha annak kifizetésére a magánszemély nem volt jogosult, vagy jogosult volt, de nem akkora összegre, mint amit kifizettek neki.
 • Ha a szülők a gyermekük után egyidejűleg jogosultak ellátásra (táppénz, CSED, GYED, GYES, GYET), választásuk szerint az ellátást csak az egyik szülő veheti igénybe. (A szabály alól csak a gyermekápolási táppénz – GYÁP – képez kivételt.)
 • Jelen esetben tehát a kifizetés időpontjában ugyan az anya jogosult volt az ellátásra, viszont azzal, hogy az apa érvényesíti jogát a GYED-re, az anyának le kell mondania saját igényéről, így visszamenőleg elveszíti a korábbi kifizetés jogosságát.
Ilyen esetben az anya a visszafizetést két módon teljesítheti:
 • Az apa által benyújtott „Igénybejelentés gyermekgondozási díjra” nyomtatványon kitöltik a 8. pont hozzájáruló nyilatkozatát. Ekkor az apának járó GYED összegéből levonják a korábban jogosulatlanul felvett összeget és csak a különbözetet fizetik ki.
 • Ha a szülők nem járulnak hozzá „egybehangzó nyilatkozattal” a levonáshoz a fentiek szerint, a jogalap nélkül felvett ellátást - felróhatóságra tekintet nélkül - az a szülő köteles visszafizetni, aki az ellátást felvette.

Mely esetekben lehet érdemes fontolóra venni a GYED apa általi igénylését?

Számos oka lehet annak, hogy elgondolkodnak a szülők azon, hogy az apa kérje a GYED-et. A leggyakrabban előforduló okok a teljesség igénye nélkül:
 1. Az anya nem jogosult az ellátásra, de az apa igen
Ha az anya nem jogosult a GYED-re, mert nincs biztosítási jogviszonya, vagy nincs meg a jogosultsághoz szükséges biztosítási ideje, akkor alanyi jogon csupán a bruttó 28.500 Ft összegű GYES ellátást kaphatja.
Ebben az esetben az apa leghamarabb a gyermek 169. napos korától kérheti a GYED-et, aminek az összege kedvezőbb a GYES összegénél.
 1. Az apa szeretne otthon maradni a gyermekkel
Amennyiben az apa szeretne otthon maradni a gyermekkel, az anya pedig visszamenne dolgozni, akkor az ügyintézés a fent leírtak szerint történhet.
 1. Anyagi megfontolás (az anya jövedelme nagyon alacsony, vagy az apa nagyobb összegű jövedelmére tekintettel magasabb összegű GYED-re jogosult)
  1. Az apa a GYED igénylése előtt és után is dolgozik, illetve az anya ismét munkába állna
  2. Az anya továbbra is otthon szeretne maradni, de magasabb jövedelme miatt az apa venné igénybe a GYED-et
A CSED folyósításának lejártakor az anyának írásban kell jeleznie a munkahelyén, hogy fizetés nélküli szabadságot kér a gyermek hároméves koráig. A távollétnek nem feltétele, hogy ezen időszak alatt az anya igényelje a GYED-et, vagy a GYES-t, tehát ezt a munkáltató sem szabhatja feltételként.

Milyen hosszú távú, esetlegesen negatív szempontokat szükséges figyelembe venni a GYED apa általi igénylése előtt?

Bármennyire kedvezőnek tűnik is az apa által igényelhető magasabb összegű ellátás lehetősége, fontos átgondolni, hogy hosszabb távon milyen hatással lehet ez az anya biztosítási idejére, a később aktuálissá váló ellátásira, illetve a nyugdíjára.
Fontos, hogy ha további gyermeket is tervez a család, körültekintően gondolják át, melyik szülő, mikor, milyen ellátást igényel, főként azon esetekben, ahol az anya biztosítottként mondana le saját jogú GYED ellátásáról!

Biztosítási idő

Az apa akár otthon marad a gyermekkel, akár az ellátás mellett végez munkát, biztosított marad. Az anya lehetőségeit azonban részletesebben át kell gondolni:
A GYES folyósításának ideje alatt, még ha keresőtevékenység hiányában nem is biztosított az anya, egészségügyi ellátásra jogosult, valamint az ellátás ideje beleszámít a nyugdíjra jogosító időbe is.
A GYED folyósításának ideje alatt az anya biztosított, vagyis ez az időszak a további ellátásainál figyelembe vehető, egészségügyi ellátásra jogosít és beleszámít a nyugdíjra jogosító időbe is.
Ha az anya a GYES/GYED ellátásról lemond, vagy nem igényli azt, és ezzel egyidőben, ha
 • visszatér dolgozni, akkor a jogviszony és keresőtevékenysége kapcsán biztosított lesz,
 • nem áll munkába, akkor a biztosítása szünetelni fog, és nem lesz jogosult egészségügyi ellátásra sem.
  • Az anyának emiatt egészségügyi szolgáltatási járulék fizetési kötelezettsége keletkezik. (Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege 2023. január 1-jétől 9.600,- Ft, 320,- Ft/nap). Ez csak az ingyenes orvosi, kórházi ellátásra jogosít, és nem számítani bele a nyugdíjba sem.
  • A korábban biztosított, GYED-re jogosult anya esetében a biztosítás szüneteléséből adódó további problémák merülhetnek fel:
   • Újabb terhesség esetén, amennyiben nem szerez elegendő biztosítási időt, (vagyis nem megy vissza dolgozni), biztosítási jogviszony hiányában nem tud táppénzt igénybe venni.
   • Későbbi CSED és GYED jogosultsága kérdésessé válik, amennyiben nem szerez elegendő biztosítási időt (vagyis nem megy vissza dolgozni).
   • Ha visszatér dolgozni, csak annyi időre lesz jogosult táppénzre, amennyit a visszatérés óta munkában/szabadságon töltött és az összege is alacsonyabb lesz, hiszen folyamatos biztosítási ideje megszakad.

A GYED összege

Fentiek mérgelésekor érdemes figyelembe venni azt is, hogy bármilyen összegű is az apa jövedelme, a GYED maximálisan megállapítható összege havonta legfeljebb a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 %-a lehet. 2023. évi gyermekgondozási díj felső határa havi bruttó 324.800 Ft.
Több gyermek esetén minden ellátásnak „egy kézben kell lennie”
Ahogy azt fentebb már írtuk, a különböző korú gyermekek után járó ellátások párhuzamosan is folyósításra kerülhetnek, vagyis a szülő a különböző korú gyermekei jogán a CSED-et, GYED-et, vagy a GYES-et egyidejűleg is igénybe veheti. (Eb. tv. 39. §)
Fontos szabály azonban, hogy minden gyermek után egyazon jogosult veheti igénybe az ellátásokat, vagyis „egy kézben” összpontosulnak az ellátások. (Eb. tv. 39. § (5))
Például, ha az apa igényli a GYED-et, de közben megszületik az újabb gyermek, akkor az anya nem tud igényelni CSED-et, hiszen azt is az apának kellene – de ő nem jogosult.
Emiatt, ha az anya jogosult CSED-re a fiatalabb gyermek után, annak igénylésére csak akkor lesz lehetősége, ha az apa lemondja a GYED-et (fent leírtakkal azonos módon). Az anyának a nagyobb gyermek után igényelnie kell a jogosult GYED/GYES ellátást, és ezzel egyidőben nyílik lehetősége CSED-et igényelni az újszülött után.
Ha a jogosultsági feltételek hiányában az anya nem jogosult a fiatalabb gyermek jogán CSED-re, csak GYES-re, akkor meg kell vizsgálni, hogy az apai GYED összege magasabb-e annál, mintha az anya mindkét gyermek után csak GYES-t kapna. Ekkor az alábbi lehetőségeket tudják számításba venni:
 • Az apa lemondja a GYED-et és az anya igényli mindkét gyermek után a GYES-t.
 • A fiatalabb gyermek után nem igényelnek ellátást a kicsi 168 napos koráig, és az apa veszi igénybe az idősebb gyermek után a GYED-et a 169. naptól.
 • Mivel minden gyermek esetében addig jár az ellátás, amíg azt a jogszabály előírja (pl. GYED 2 éves korig), így, ha az első 168 napban az idősebb gyermekre tekintettel folyósított GYED lejárna, az anyának lehetősége lesz a lejáratot követő naptól igényelni a GYES-t mindkét gyermek után.

GYED továbbfolyósítás
 • Amennyiben az ellátást aktuálisan igénybe vevő szülő munkahelyet vált, úgy szükséges a GYED-et az új jogviszonyban igényelni, azonban nem a fent leírtak szerinti új ellátásként, hanem az egyszer megállapított ellátást „átveszi” az új foglalkoztató és változatlan összegben folyósítja tovább.
 • A GYED továbbfolyósítását írásban, a „Kérelem a gyermekgondozási díj továbbfolyósítására” elnevezésű nyomtatvány kitöltésével és elküldésével, a foglalkoztatónál igényelheti.
 
A Moore Global
A több mint 110 évvel ezelőtt egy londoni irodából induló Moore Global ma a világ egyik vezető tanácsadó és könyvvizsgáló hálózata. A világ több mint 100 országában jelenlévő hálózat több mint 600 független irodával rendelkezik, munkatársainak száma meghaladja a 30 ezer főt. A csoport árbevétele a legutóbbi pénzügyi év során meghaladta a 3 milliárd dollárt.

A Moore Global szolgáltatásai 2021 márciusától a hazai piacon is közvetlenül elérhetőek. A Moore Hungary már induláskor is csaknem 100 fős szakértői csapatával a tanácsadási szolgáltatások teljes körét kínálja az üzleti, pénzügyi, adó- és számviteli tanácsadás, illetve a könyvvizsgálat területén.

Gyorsan változó világunkban a Moore stratégiai iránymutatással és praktikus tanácsokkal támogatja ügyfeleit a bonyolult szabályozói és változó piaci környezet, valamint iparági adottságok átlátásában és megértésében, ezen keresztül pedig a legjobb megoldások megtalálásában.
 
Kövessen minket a LinkedIn-en is további friss hírekért!